Derleme Notlar -4

Bu gün Ankara Siyasal Bilgiler fakültesi adıyla devam eden okulun ilk kurulduğunda adı neydi?

Mekteb-i Mülkiye

İlk Türk tiyatrosunu kuran kimdir?

Güllü Agop

Şair evlenmesi adlı ilk Türk tiyatro eserinin yazarı kimdir?

Şinasi

Osmanlıda ilk telgraf hattı nereye döşenmiştir?

İstanbul-Edirne-Şumnu

Vilayet nizamnamesi hangi padişah zamanında yürürlüğe girmiştir?

Abdülaziz

Mecelleyi hazırlayan komisyon başkanı kimdir?

Ahmet Cevdet Paşa

Nizamiye Mahkemeleri hangi padişah döneminde kuruldu?

Abdülaziz

Abdülaziz döneminde kurulan Şuray-ı Devlet nedir?

Danıştay

1871 Vilayet nizamnamesinde sancağın yerine hangi idari birim yer almıştır?

Liva

İdadi nedir?

lise

İptidai nedir?

İlkokul

Rüştiye nedir?

Ortaokul

Abdülaziz zamanında Müslüman yetimler için okulun adı nedir?

Darüşşafaka

Sultani nedir?

Süper lise/Anadolu Lisesi

Osmanlıda açılan ilk sultaninin adı nedir?

Galatasaray Sultanisi

Abdülaziz döneminde esnafı korumak ve şirketleşmeyi sağlamak için kurulan komisyonun adı nedir?

Islah-ı Sanayi Komisyonu

II. Abdülhamit döneminde, Osman Hamdi Bey’in açılışında etkili olduğu okul ve müzenin isimleri nelerdir?

Sanayi Nefise Mektebi Asarı Atika

Ermenilere karşı Hamidiye Alayları hangi padişah zamanında kurulmuştur?

II. Abdülhamit

II. Abdülhamit döneminde Alman-Fransız ortaklığıyla kurulan ve tütün tekeline sahip olan kurumun adı nedir?

Reji İdaresi

II. Abdülhamit döneminde Ziraat Bankasına dönüştürülen kurumun adı nedir?

Memleket Sandıkları

Çiftçiye kredi sağlamak için Abdülaziz zamanında kurulan finans kuruluşunun adı nedir?

Memleket sandıkları

II. Abdülhamit döneminde kimsesiz, yaşlı ve engellilerin bakımı için kurulan kurumun adı nedir?

Darülaceze

Osmanlı Olimpiyat Komitesi kurucusu spor adamı kimdir?

Selim Sırrı Tarcan

Osmanlı Devlet armasında yer alan sorguç neyi temsil eder?

Osman Bey

Osmanlı Devlet armasında yer alan kırmızı sancak neyi temsil eder?

Osmanlı Hanedanını

Düyunu Umumiye idaresinde yer alan devletler hangileridir?

Osmanlı – Fransa – İngiltere – İtalya – Almanya – Avusturya

Osmanlıda yayınlanan ilk kadın dergisinin adı nedir?

Terakki-i Muhadderat

I. Meşrutiyet döneminde Halide Edibin yazılara yazdığı kadınların mesleki hayatta etkinliğini savunan derginin adı nedir?

Demet

Padişahın yetkilerinin ilk kez sınırlandırıldığı belge hangisidir?

Senedi İttifak

Sened-i İttifakın hazırlanmasında etkili olan devlet adamı kimdir?

Alemdar Mustafa Paşa

Fatma Aliye hanımın yazılar yazdığı kadın gazetesinin adı nedir?

Hanımlara Mahsus Gazete

Padişahın yetkilerinin ilk kez kanunla sınırlandırıldığı belge hangisidir?

Tanzimat Fermanı

Gayrı müslimler ilk kez askerlik hakkını hangi gelişmeyle elde ettiler?

Tanzimat Fermanı

İlk kez kanun üstünlüğünün kabul edildiği belge hangisidir?

Tanzimat Fermanı

İşkence ve angaryanı kaldırılma kararı ilk kez nerede yer almıştır?

Tanzimat Fermanı

Tanzimat Fermanının hazırlanmasında etkili olanlar kimlerdir?

Abdülmecit – Mustafa Reşit Paşa

Osmanlıcılık fikrine hizmet eden ilk hukuki belge nedir?

Tanzimat Fermanı

Gayrı müslimler yerel yönetimlere hangi gelişmeyle katılmaya başlamışlardır?

Islahat Fermanı

Uluslararası bir antlaşmada yer alan Osmanlı demokratikleşme adımı hangisidir?

Islahat Fermanı

Gayrı müslimler ülke yönetimine hangi gelişmeyle katılmaya başlamışlardır?

I. Meşrutiyet

I. Meşrutiyetin ilan sürecinde Genç Osmanlılar hangi padişahları tahttan indirmişlerdir?

Abdülaziz V. Murat

Namık Kemal, Ziya Paşa, Mithat Paşa, Ali Suavi, Şinasi ve Hüseyin Avni Paşa gibi yönetici ve aydınların oluşturduğu sivil toplum örgütünün adı nedir?

Genç Osmanlılar Cemiyeti

Kanuni Esasiye göre Meclisi Umumi hangi bölümlerden oluşmaktadır?

Meclisi Mebusan Meclisi Ayan

I. Meşrutiyetin ilanında etkili olan dış gelişme nedir?

İstanbul-Tersane Konferansı

İttihat Terakki Cemiyetini ilk kuruluş adı nedir?

İttihadi Osmani

İttihat Terakki Cemiyetinin kurucuları kimlerdir?

Ahmet Rıza – Abdullah Cevdet – İbrahim Temo – İshak Sükutı

Kanuni Esasinin hazırlanmasında etkili olan devlet organları hangileridir?

Şurayı Devlet ve Cemiyeti Mahsusa

İttihat ve Terakki Cemiyetiyle birleşen Mustafa Kemal’in Şam’da kurduğu cemiyetin adı nedir?

Vatan ve Hürriyet Cemiyeti

Osmanlı tarihinde siyasi partiler ilk defa hangi dönemde görülmüştür?

II. Meşrutiyet

Makedonya da Meşrutiyeti bir kez daha ilan etmek için isyan eden taburlara verilen isim nedir?

Hürriyet Taburları

İttihat ve Terakki Cemiyetinin yayın organları nelerdir?

Tanin, Mizan , Meşveret, Osmanlı, Kanuni Esasi, Hak, Şura-i Ümmet gazeteleri…

Türk tarihinin ilk siyasi partisinin adı nedir?

İttihat ve Terakki Cemiyeti

Meclis kararıyla tahtını kaybeden Osmanlı padişahları kimlerdir?

II. Abdülhamit – Vahideddin

31 Mart İsyanını bastıran Hareket Ordusunun Komutanı kimdir?

Mahmut Şevket Paşa

Mustafa Kemal’in tarih sahnesine çıkmasına vesile olan gelişme ve görevi nedir?

31 Mart Vakası – Hareket Ordusu Kurmay Heyeti başkanı

Türk tarihinin ilk muhalefet partisinin adı nedir?

Ahrar Fırkası

II. Meşrutiyet karmaşasında elimizden çıkan toprak parçaları nereleridir?

Bulgaristan Girit
Bosna Hersek

Mebusan Meclisi kararıyla tahtını kaybeden Osmanlı padişahları kimlerdir?

II. Abdülhamit

Osmanlıda kızlar ilk kez öğrenim hakkını ne zaman elde ettiler?

Tanzimat Dönemi /Abdülmecit İnas (kız) Rüştiyesi

Osmanlıda kızlar ilk kez yüksek öğrenim hakkını ne zaman elde ettiler?

II. Meşrutiyet
İnas (kız) Darülfünunu

II. Meşrutiyet döneminde kurulan tiyatro okulunun adı nedir?

Darülbedayi

II. Meşrutiyet döneminde kurulan müzik okulunun adı nedir?

Darülelhan

1914 yılında yetim ve öksüz çocukların barınması için kurulan yurtların adı nedir?

Darüleytam

Takvim-i Garbi hangi dönemde kullanılmaya başlandı

II. Meşrutiyet – 1917

Türk Ocağı hangi dönemde kuruldu

II. Meşrutiyet- İ.T.Cemiyeti-1911

I. Dünya Savaşı esnasında 1917’de yetim kalan çocukları korumak için kurulan derneğin adı nedir?

Himaye-i Etfal Cemiyeti

Osmanlıcılık fikrinin etkili olduğu dönem ne zamandır?

Tanzimat Dönemi

İttihat ve Terakki döneminde milli bir ekonomi oluşturmak için kurulan bankanın adı nedir?

İtibari Milli Bankası

İslamcılık fikrinin etkili olduğu dönem ne zamandır?

İstibdat Dönemi

Turancılık fikrinin etkili olduğu dönem ne zamandır?

I. Dünya Savaşı-Kafkas Cephesi

Türkçülük fikrinin etkili olduğu dönem ne zamandır?

II. Meşrutiyet

Mehmet Akif, Sait halim Paşa, Ahmet Akseki hangi fikrin temsilcileridir?

İslamcılık

Ömer Seyfettin, Yusuf Akçura, Ziya Gökalp hangi fikrin temsilcileridir?

Türkçülük

Abdullah Cevdet, Tevfik Fikret, Celal Nuri hangi fikrin temsilcileridir?

Batıcılık

Batıcılık fikrinin etkili olduğu dönem ne zamandır?

Özellikle II. Meşrutiyet


Not:Notlar derlemedir. Kpss Kitaplarından derlenmiştir. Kendim için hazırladıklarımı paylaşıyorum. Tamamen tekrar amaçlıdır. Kaynak istendiği takdirde herhangi bir kaynak gösterilmeyecektir.

Yorumlar

TAKİP ET

Bu blogdaki popüler yayınlar

KALAN KALANA

BERRAK MAKINA'YI ZİYARET

BİR UÇURUM, SAHİL VE GÜVERTE...

Eski Sevda Şehri